Trường Việt Ngữ Calgary

Our Vision Statement

Trường Việt Ngữ Calgary hướng tới một tương lai nơi mỗi học sinh không chỉ thành thạo ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, mà còn trở thành những công dân Canada có trách nhiệm, tôn trọng đa văn hóa, và đóng góp tích cực cho xã hội và quê hương Việt Nam.

Calgary Vietnamese School envisions a future where every student is not only proficient in the Vietnamese language and culture but also becomes responsible Canadian citizens who respect multiculturalism and make positive contributions to society and their homeland, Vietnam.

Biểu Tượng của Tự Do và Hy Vọng: Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Triều Tiên và Hàn Quốc hiện đang ở trong tình trạng tương tự như Việt Nam trước năm 1975. Một bên là Triều Tiên, một quốc gia cộng sản, và một bên là Hàn Quốc, một quốc gia dân chủ. Trước năm 1975, Việt Nam cũng chia làm hai, với Bắc Việt theo chế độ cộng sản và Nam Việt theo chế độ dân chủ. Tuy nhiên, sau năm 1975, Bắc Việt đã chiếm đóng Nam Việt, biến cả nước thành một quốc gia cộng sản độc tài.
 
Dưới chế độ cộng sản, không có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và quyền con người bị hạn chế. Các quy định và luật lệ thường được đưa ra một cách độc đoán, dựa trên ý muốn của lãnh đạo hoặc ban giáo dục. Điều này tạo ra một xã hội không công bằng, nơi mọi quyết định đều dựa trên quyền lực chứ không phải lý lẽ.
 
Lá cờ vàng ba sọc đỏ,  trong bối cảnh này, không chỉ là một biểu tượng. Đó là một lời nhắc nhở về quá khứ, về một thời kỳ mà Việt Nam từng có sự tự do và dân chủ. Mỗi lần chúng ta nhìn thấy lá cờ này, chúng ta được nhắc nhở về giá trị lịch sử, về những hy sinh và đóng góp của những thế hệ trước đây. Lá cờ này còn được gọi là lá cờ Di sản và Tự do, chủ yếu được người Việt hải ngoại sử dụng kể từ khi họ bỏ nước ra đi tìm tự do. 
 
Chúng ta, những người Việt sinh ra và sống ngoài Việt Nam, may mắn có quyền tự do thảo luận về chế độ cộng sản và dân chủ. Tưởng tượng 100 triệu người dân đang sống tại Việt Nam hiện nay, họ đang bị tẩy não và không được phép nói lời khen ngợi về chế độ dân chủ hay chỉ trích chế độ cộng sản.
 
Lá cờ vàng với ba sọc đỏ không chỉ đơn thuần là một biểu tượng lịch sử. Đó là biểu tượng của tự do và hy vọng. Hy vọng về một ngày Việt Nam sẽ có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và quyền con người được tôn trọng. Đó không chỉ là ước mơ trở về trước năm 1975 mà còn là ước mơ về một Việt Nam dân chủ trong tương lai.


Symbol of Freedom and Hope: The Yellow Flag with Three Red Stripes

North Korea and South Korea are currently in a situation similar to Vietnam before 1975. On one side is North Korea, a communist country, and on the other is South Korea, a democratic country. Before 1975, Vietnam was also divided into two, with North Vietnam following communism and South Vietnam following democracy. However, after 1975, North Vietnam occupied South Vietnam, turning the entire country into a totalitarian communist nation.

Under communism, there is no freedom of speech, freedom of religion, and human rights are restricted. Regulations and laws are often issued arbitrarily, based on the whims of the leaders or the education board. This creates an unfair society where all decisions are based on power rather than reason.

The yellow flag with three red stripes, in this context, is not just a symbol. It is a reminder of the past, a time when Vietnam had freedom and democracy. Every time we see this flag, we are reminded of historical values, sacrifices, and contributions of previous generations. This flag is also known as the Heritage and Freedom Flag, primarily used by Overseas Vietnamese since they left the country in search of freedom.

We, the Vietnamese born and living outside Vietnam, are fortunate to have the freedom to discuss communism and democracy. Imagine the 100 million people living in Vietnam today; they are brainwashed and not allowed to praise democracy or criticize communism.

The yellow flag with three red stripes is not merely a historical symbol. It is a symbol of freedom and hope. Hope for a day when Vietnam will have freedom of speech, freedom of religion, and human rights will be respected. It is not only a dream of returning to the pre-1975 era but also a dream of a democratic Vietnam in the future.

English (Canada)