Trường Việt Ngữ Calgary

Our Mission Statements

Chúng tôi thành lập Trường Việt Ngữ tại Calgary với mục tiêu:

 1. Giáo dục toàn diện: Tập trung vào việc giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật, và truyền thống của Việt Nam, đồng thời truyền đạt lịch sử và giá trị chính trị của dân tộc.
 2. Tự do và Trách nhiệm Xã hội: Nhấn mạnh giá trị của tự do và trách nhiệm xã hội của học sinh như những công dân Canada.
 3. Đa văn hóa của Canada: Tôn vinh sự đa dạng văn hóa của Canada, giúp học sinh hiểu và tôn trọng mọi nền văn hóa trong xã hội Canada.
 4. Kết nối với gốc rễ: Nhắc nhở học sinh về giá trị lịch sử và những hy sinh của những thế hệ trước qua biểu tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ.
 5. Hướng tới tương lai: Giáo dục học sinh về giá trị của dân chủ và tự do, hướng tới một tương lai tươi sáng cho Việt Nam.
 6. Thực hiện giáo dục thực tế: Áp dụng các phương pháp giảng dạy sáng tạo và thực tế, đảm bảo học sinh có khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.
 7. Hợp tác cộng đồng: Mở lòng đón nhận ý kiến đóng góp và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng để tạo nên một môi trường giáo dục tốt nhất cho thế hệ trẻ.
 8. Giáo dục về quyền công dân: Nhấn mạnh việc giáo dục học sinh về quyền và nghĩa vụ của họ như những công dân Canada, giúp họ hiểu rõ và thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong xã hội.We established the Vietnamese Language School in Calgary with the following objectives:

 1. Comprehensive Education: Focus on teaching the language, culture, arts, and traditions of Vietnam, while also conveying the history and political values of the nation.

 2. Freedom and Social Responsibility: Emphasize the values of freedom and social responsibility of students as Canadian citizens.

 3. Canadian Multiculturalism: Celebrate the cultural diversity of Canada, helping students understand and respect every cultural background in Canadian society.

 4. Connection to Roots: Remind students of the historical value and sacrifices of previous generations through the symbol of the yellow flag with three red stripes.

 5. Future-Oriented: Educate students about the values of democracy and freedom, aiming for a bright future for Vietnam.

 6. Practical Education: Apply innovative and practical teaching methods, ensuring students can apply theory to practice.

 7. Community Collaboration: Openly accept feedback and closely collaborate with the community to create the best educational environment for the younger generation.

 8. Education on Civic Rights: Emphasize educating students about their rights and duties as Canadian citizens, helping them understand and fulfill their responsibilities in society.

English (Canada)